Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P3)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán các khoản đầu tư tài chính

1.1. Kế toán chứng khoán kinh doanh

 Khi bán chứng khoán, giá gốc chứng khoán được tính theo phương pháp bình quân liên hoàn.
 Trình bày trên BCTC
 Chỉ tiêu “Tương đương tiền” – Mã số 112
 Chỉ tiêu “Chứng khoán kinh doanh” mã số 121

1.2. Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 Ghi nhận theo giá gốc, giá trị đầu tư ban đầu.
 Tiền lãi được ghi nhận theo nguyên tắc dồn tích.
 Lãi/lỗ khi thanh toán khoản đầu tư được ghi nhận vào doanh thu/chi phí tài chính.
 Nếu có bằng chứng về tổn thất, không thu hồi được mà chưa lập dự phòng thì ghi nhận tổn thất vào chi phí tài chính, ghi giảm giá trị khoản đầu tư.
 Nếu có khoản đầu tư thuộc khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, áp dụng các quy định liên quan.
 TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
TK 1281 – Tiền gửi có kì hạn
 TK 1282 – Trái phiếu
 TK 1283 – Cho vay
 TK 1288 – Các khoản ĐT khác nắm giữ đến ngày ĐH
 Chú ý:
 Chuyển khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con… ghi theo FV
 Nhóm nghiệp vụ đầu tư vào trái phiếu
Số liệu TK 128 dùng để lập các chỉ tiêu:
+ Các chỉ tiêu khác như: Tương đương tiền (112), Phải thu về cho vay ngắn hạn (Ms 135), Phải thu về cho vay dài hạn (Ms 215)…
+ Đầu tư năm giữ đến ngày đào hạn ngắn hạn hoặc dài hạn (Mã số123 hoặc 225)