Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P5)

dịch vụ kế toánKế toán các khoản đầu tư tài chính

 Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
 Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 Thành lập một cơ sở kinh doanh mới
 Các bên có quyền đồng kiểm soát

Một số quy định mang tính nguyên tắc

o Nhà đầu tư ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh theo giá gốc
o Sau ngày đầu tư, nhà đầu tư và bên liên doanh được ghi nhận cổ tức, lợi nhuận được chia vào doanh thu hoạt động tài chính theo nguyên tắc dồn tích.
o Các khoản khác từ công ty liên kết, liên doanh mà nhà đầu tư nhận được ngoài cổ tức và lợi nhuận được chia được coi là phần thu hồi của các khoản đầu tư và được ghi giảm giá gốc khoản đầu tư.

Khi góp vốn vào công ty LK, LD

 Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào TK 711
o Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được hạch toán vào TK 811
o Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào TK 711; Khoản chênh lệch nhỏ hơn được hạch toán toàn bộ vào TK 811;
Theo phương pháp giá gốc, giá trị khoản đầu tư không được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư mua thêm hoặc thanh lý khoản đầu tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

Một số nghiệp vụ cần lưu ý:

o Góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ vào LD, LK
o Mua lại phần vốn góp liên doanh liên kết, thanh toán bằng tài sản phi tiền tệ, phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
o Thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư
o Đầu tư bổ sung, nắm giữ quyền kiểm soát..