Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P6)

dich vu ke toan tai binh thanhKế toán các khoản đầu tư tài chính

Kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh

Liên doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh.

Chế độ kế toán theo TT 200

– Quy định hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm cả trường hợp BCC được kiểm soát bởi một bên tham gia liên doanh.
– Bên kiểm soát trong liên doanh nhận tài sản góp vốn của các bên phải ghi nhận là nợ phải trả (TK 338)

Các hình thức liên doanh quy định trong chuẩn mực VAS 08 gồm:

o Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát;
o Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát;
o Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.