Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P7)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán các khoản đầu tư tài chính

Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Đặc điểm:

o Không thành lập một cơ sở kinh doanh mới.
o Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng.
o Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện cùng với các hoạt động kinh doanh thông thường khác của từng bên.

Kế toán hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

Trường hợp các bên đồng kiểm soát

Tài sản, nợ phải trả

– Được ghi nhận là tài sản, nợ của bên góp vốn, theo dõi chi tiết cho hoạt động liên doanh (Các bên không ghi giảm tài sản tham gia liên doanh).

Chi phí,
o Chi phí riêng các bên tự bỏ ra và tự gánh chịu: Ghi nhận vào các TK chi phí SXKD
o Chi phí chung có thể được giao cho các bên chi sau đó phân bổ cho các bên theo thoả thuận: Tạm ghi nhận vào tài khoản chi phí SXKD, Khi phân chia ghi giảm chi phí. (TK 621….642, 138,338), thuế GTGT xử theo từng TH.
Kết quả liên doanh có thể phân chia:

o Chia sản phẩm các bên tự tiêu thụ, ghi nhận DT:
o Chia doanh thu (Một bên thay mặt liên doanh hạch toán và định kì phân chia cho các bên)
Lưu ý: Chế độ kế toán quy định:
– Ghi nhận DT chung vào tài khoản 338; Sau đó phân chia ghi nhận doanh thu và phải trả cho đối tác.
– Thanh toán giữa các bên đối tác liên quan, kế toán sử dụng tài khoản 138; 338 mở chi tiết phù hợp.