Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P8)

Kế toán các khoản đầu tư tài chính

Phân chia LN sau thuế theo thực tế kinh doanh:

Một bên trong BCC có vai trò kiểm soát

o Các bên khác góp vật tư, tiền vốn cho bên kiểm soát LD – Sử dụng TK 138, 338)
o Bên kiểm soát thay mặt liên doanh hạch toán; kê khai quyết toán thuế.
o Ghi doanh thu ban đầu: TK 511; ghi giảm doanh thu, TK 511/338; Báo cáo P&L chỉ phản ánh phần doanh thu thực hưởng.
o Ghi chi phí ban đầu: TK 632…; ghi giảm chi phí TK 632…
/138. Báo cáo P&L chỉ bao gồm chi phí thực tế gánh chịu.
o Thuế TNDN kê khai và xác định phần đơn vị gánh chịu và phần nộp hộ cho đối tác.

Bên không kiểm soát căn cứ vào các bảng phân chia DT, CP và chi phí thuế TNDN để phản ánh:

o Doanh thu được hưởng.
o Chi phí phải gánh chịu
o Thuế TNDN.
o Tự xác định kết quả kinh doanh
Lưu ý: Khi kết thúc liên doanh, các tài sản phi tiền tệ nhận về được đánh giá lại, nêu có chênh lệch so với giá trị góp vốn ban đầu thì ghi nhận vào thu nhâp/chi phí khác.

Phân chia LN sau thuế cố định:

o Bản chất là cho thuê và đi thuê tài sản
o Bên “góp” tài sản ghi nhận là cho thuê tài sản: ghi nhận doanh thu cho thuê ứng với LN cố định và các chi phí riêng.
o Bên nhận tài sản (Có quyền kiểm soát): Ghi nhận toàn bộ doanh thu, chi phí, kết quả trên TK và BCTC (Không phân chia cho đối tác)
o Quan hệ thanh toán giữa các bên tham gia liên doanh qua các TK 138/338