Kế toán các khoản đầu tư tài chính – TT 200 (P9)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán các khoản đầu tư tài chính

Liên doanh tài sản đồng kiểm soát

Đặc điểm:

o Là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của LD và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh.
o Mỗi bên liên doanh được sử dụng tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng. dịch vụ tư vấn thuế, soát xét thuế, lập báo cáo thuế
o Trường hợp phát sinh các chi phí, doanh thu chung thì các bên liên doanh phải thực hiện các quy định về kế toán như đối với trường hợp hoạt động KD đồng kiểm soát

Phương pháp kế toán:

 Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản được đồng kiểm soát trong báo cáo tài chính của mình, gồm:
o Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;
o Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh;
o Phần nợ phải trả phát sinh chung
o Các khoản thu nhập và chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;
o Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.
o Nếu các bên cùng thực hiện quá trình đầu tư, xây dựng tài sản đồng kiểm soát:
o Các bên tự ghi nhận các chi phí phát sinh cho quá trình đầu tư.
o Ghi nhận kết quả đầu tư được phân chia,
o Đánh giá lại kết quả đầu tư được phân chia
o Ghi nhận chênh lệch vào chi phí/thu nhập khác.