Kế toán các khoản dự phòng phải trả – TT 200 (P1)

Kế toán các khoản dự phòng phải trả.

o Các điều kiện ghi nhận khoản dự phòng
o Nội dung cơ bản các khoản dự phòng
o Một số quy định cơ bản về kế toán các khoản dự phòng
o Xử lý kế toán một số nghiệp vụ cụ thể.
o Lưu ý tình huống dự phòng bảo hành sản phẩm trong các trường hợp.

Dự phòng

Khoản nợ phải trả không chắc chắn về giá trị và thời gian

Tài sản tiềm tàng

Tài sản có khả năng phát sinh từ các sự kiện đã xảy ra và sự tồn tại của tài sản này chỉ được xác nhận có xẩy ra hoặc không xảy ra của một hoặc nhiều sự kiện không chắc chắn trong tương lai nằm ngoài phạm vi kiểm soát của doanh nghiệp

Nợ tiềm tàng

– Nghĩa vụ nợ có khả năng xảy ra từ các sự kiện đã qua mà sự tồn tại của nghĩa vụ này sẽ chỉ được xác nhận bởi khả năng hay xảy ra hoặc không xảy ra của một hoặc nhiều sự kiện không chắc chắn trong tương lai nằm ngoài kiểm soát của DN, hoặc
– Nhĩa vụ hiện tại phát sinh từ các sự kiện đã qua nhưng chưa đựoc ghi nhận, vì:
+ Không thể chắc chắn có sự giảm sút về lợi ích kinh tế do việc phải thanh toán nghĩa vụ nợ, hoặc
+Giá trị của nghĩa vụ nợ đó không được xác định một cách đáng tin cậy

Ghi nhận

– Dự phòng phải trả được ghi nhận trong BCĐKT
– Nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng: không được ghi nhận trong BCĐKT mà chỉ ghi nhận ngoài BCĐKT hoặc thuyết minh trong Bản thuyết minh BCTC