Kế toán các khoản dự phòng phải trả – TT 200 (P2)

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán các khoản dự phòng phải trả

Khoản dự phòng phải trả chỉ được ghi nhận khi:
o Doanh nghiệp có nghĩa vụ nợ hiện hiện tại (Nghiã vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả của một sự kiện đã xảy ra
o Có sự giảm sút lợi ích kinh tế do yêu cầu phải thanh toán các nghĩa vụ nợ đó
o Có thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị của nghĩa vụ nợ đó

Nội dung chủ yếu

o Dự phòng tái cơ cấu DN
o Dự phòng bảo hành SP
o Dự phòng phải trả đối với hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những chi phí bắt buộc phải trả cho các nghĩa vụ liên quan vượt quá lợi ích kinh tế dự tính thu được
o Dự phòng sửa chữa định kì TSCĐ (TT 200/2014)
o Các khoản dự phòng khác

Dự phòng tái cơ cấu DN

Tái cơ cấu là một chương trình do Ban giám đốc lập kế hoạch, kiểm soát và có những thay đổi quan trọng về:
o Phạm vi hoạt động kinh doanh của DN; hoặc
o Phương thức hoạt động kinh doanh của DN Ví dụ:
 Bán hoặc chấm dứt một dây chuyền sản xuất sản phẩm;
 Đóng cửa cơ sở kinh doanh ở một địa phương, một quốc gia khác hoặc chuyển đổi hoạt động KD từ địa phương này, quốc gia này sang địa phương, quốc gia khác…

Xác định giá trị

 Giá trị được ghi nhận của một khoản dự phòng phải trả là giá trị được ước tính hợp lý nhất về khoản tiền sẽ phải chi để thanh toán nghĩa vụ nợ hiện tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán
 Xác định giá trị của khoản dự phòng phải trả, lưu ý:
– Xem xét đến các rủi ro và yếu tố không chắc chắn để tránh các sai lệch
– Giá trị thời gian là trọng yếu => cần xem xét khi các khoản dự phòng liên quan đến luồng tiền (CK dòng tiền)
– Các sự kiện xảy ra trong tương lai