Kế toán các khoản nợ phải trả – TT 200

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán các khoản nợ phải trả.

1 Các khoản nợ phải trả chủ yếu phải lưu ý

o Kế toán nợ phải trả người bán
o Kế toán vay và nợ thuê tài chính
o Kế toán khoản phải trả nội bộ
o Thuế và các khoản phải nộp cho NN
o Chi phí phải trả
o Trái phiếu phát hành
o Dự phòng phải trả
o Thuế TNDN hoãn lại phải trả

2 Phương pháp chung nghiên cứu kế toán các khoản nợ phải trả

o Xác định rõ nội dung từng khoản nợ phải trả
o Nắm được các quy định của chế độ kế toán
o Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu (Xem các sơ đồ kế toán)
o Sử dụng số liệu để lập các chỉ tiêu tương ứng trên báo cáo tài chính (Đặc biệt lưu ý phân loại ngăn hạn <> dài hạn)

3 Lưu ý

o Các quy định về kế toán thuế và các khoản phải nộp NN (tài liệu ôn thi, các quy định về TK 333, chế độ kế toán).
o Phương pháp kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành…
o Tính toán, xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Xem phần thuế thu nhập doanh nghiệp).
o Phương pháp kế toán và cho ví dụ minh họa

Dịch vụ kế toán