Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng – TT 200 (P1)

Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng

o Các khái niệm
o Nội dung chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng
o Phương pháp xác định và ghi nhận
o Xác định, ghi nhận chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng trong trường hợp:
o Hợp đồng xây dựng thanh toán theo tiến độ thực hiện
o Hợp đồng xây dựng thanh toán theo tiến độ K.H

1.1 Khái niệm,

o Hợp đồng xây dựng: là hợp đồng bằng văn bản về việc xây dựng một tài sản hoặc tổ hợp các tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn nhau về mặt thiết kế, công nghệ, chức năng hoặc các mục đích sử dụng cơ bản của chúng.
o Hợp đồng xây dựng gồm:
– Hợp đồng xây dựng với giá cố định
– Hợp đồng xây dựng với chi phí phụ thêm

1.2 Doanh thu của HĐXD bao gồm,

o Doanh thu ban đầu được ghi trong hợp đồng; và
o Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy;
o Doanh thu của hợp đồng XD có thể tăng giảm theo các điều khoản của hợp đồng.

a. Sự thay đổi theo yêu cầu của khách hàng về phạm vi công việc được thực hiện theo hợp đồng chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng khi:
+ Có khả năng chắc chắn khách hàng sẽ chấp nhận các thay đổi và doanh thu phat sinh từ các thay đổi đó; và
+ Doanh thu có thể được xác định một cách đáng tin cậy.
b. Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho nhà thầu nếu nhà thầu thực hiện hợp đồng đạt hay vượt mức yêu cầu. Khoản tiền thưởng được tính vào DT khi:
+ Chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi trong hợp đồng; và
+ Khoản tiền thưởng được xác định một cách đáng tin cậy.

 

Dịch vụ kế toán