Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng – TT 200 (P2)

Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng

1.1 Doanh thu của hợp đồng xây dựng,

Một khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng khi

+ Các cuộc thỏa thuận đã đạt được kết quả là khách hàng sẽ chấp thuận bồi thường;
+ Khoản thanh toán khác được khách hàng chấp thuận và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

1.2 Chi phí của hợp đồng xây dựng bao gồm

a) Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng:
b) Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng
c) Các chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các điều khoản của hợp đồng.

1.2.1 Chí phí liên quan trực tiếp, gồm

o Chi phí nhân công tại công trường (cả chi phí giám sát)
o Chi phí nguyên liệu, vật liệu (cả thiết bị)
o Khấu hao MMTB và các TSCĐ khác sử dụng để thực hiện hợp đồng
o Chi phí vận chuyển,lắp đặt tháo dỡ MMTB và NLVL đến và đi khỏi công trình

o Chi phí thuê nhà xưởng,MMTB để thực hiện hợp đồng;
o Chí phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật liên quan trực tiếp đền hợp đồng
o Chi phí dự tính để sữa chữa, bảo hành công trình
o Các chi phí liên quan trực tiếp khác
o Lưu ý: Các chí liên quan trực tiếp của từng hợp đồng ghi giảm khi có các khoản thu nhập không bao gồm trong doanh thu hợp đồng, như: thu từ bán nguyên vật liệu thừa, thu thanh lý MMTB dùng thi công cho công trình khi kết thúc công trình

1.2.2 Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng và có thể phân bổ cho từng hợp đồng cụ thể, gồm

+ Chi phí bảo hiểm,
+ Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật không liên quan trực tiếp đến một hợp đồng cụ thể,
+ Chi phí quản lý chung trong xây dựng và các chi phí đi vay nếu được vốn hóa nếu thỏa mãn quy định trong Chuẩn mực chi phí đi vay.

1.2.3 Chí phí khác có thể thu lại từ khách, như

+ Chí phí giải phóng mặt bằng;
+ Chi phí triển khai mà khách hàng phải trả lại cho nhà thầu đã được quy định trong hợp đồng

Dịch vụ kế toán