Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng – TT 200 (P3)

1.1 Chi phí không tính vào chi phí của HĐXD

o Chí quản lý hành chính chung, hoặc chi phí nghiên cứu, triển khai mà hợp đồng không quy định khách hàng phải trả cho nhà thầu;
o Chi phí bán hàng;
o Khấu hao máy móc, thiết bị và TSCĐ khác không sư dụng cho HĐXD

1.2 Phương pháp ghi nhận chi phí và doanh thu

Có 2 trường hợp ghi nhận:

a) Nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch,
b) Nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện.

1.3 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch

Doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hóa đơn thanh toán th o tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hóa đơn là bao nhiêu;

Lưu ý: Kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng phải được ước tính một cách đáng tin cậy

1.4 Thanh toán theo khối lượng thực hiện.

Doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.

Lưu ý: Kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận.

Dịch vụ kế toán