Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng – TT 200 (P4)

Kế toán chi phí và doanh thu hợp đồng xây dựng.

1.1 Phương pháp ghi nhận chi phí.

Tuỳ thuộc vào bản chất của hợp đồng, doanh nghiệp chọn 1 trong các phương pháp sau:
a) Tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng; hoặc
b) Đánh giá phần công việc đã hoàn thành; hoặc
c) Tỷ lệ phần trăm (%) giữa khối lượng xây lắp đã hoàn thành so với tổng khối lượng xây lắp phải hoàn thành của hợp đồng.

Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:
o Doanh thu chỉ được ghi nhận tương ứng với chi phí thực tế của hợp đồng xây dựng đã phát sinh mà việc được hoàn trả là tương đối chắc chắn;
o Các chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các khoản chi phí này đã phát sinh.

Lưu ý: Phương pháp kế toán theo QĐ 15:
 Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.
 Trình tự kế toán (Xem sơ đồ kế toán)
 Trình bày trên bảng cân đối kế toán:
 Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng (mã số 134)
 Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng (mã số 317)

Dịch vụ kế toán