Kế toán đầu tư vào công ty con – TT 200

dịch vụ kế toán tại bình thạnhKế toán đầu tư vào công ty con

Một số vấn đề chung:

o Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác
o Công ty mẹ là cty có một hoặc nhiều cty con
o Tập đoàn bao gồm c.ty mẹ và các c.ty con

 Kế toán phải quan tâm đến kế toán khoản đầu tư vào c.ty con ở hai góc độ:

oKế toán để lập BCTC riêng của cty mẹ
oKế toán để lập BCT hợp nhất
 Kế toán khoản đầu tư vào công ty con để lập báo cáo tài chính riêng.
 Nhận biết công ty con (VAS 25 và TT 200/2014
 Phương pháp giá gốc:
 Ghi nhận ban đầu khoản đầu tư theo giá gốc
 Sau ghi nhận ban đầu theo giá gốc, lợi nhuận, cổ tức được ghi nhận theo nguyên tắc dồn tích.
 Các quy định cụ thể (TT200, TT161)
 Lưu ý hướng dẫn của thông tư 200/2014
o Công ty mẹ đầu tư góp vốn vào công ty con (không phải là giao dịch hợp nhất kinh doanh mà bên mua thanh toán bằng tài sản).
o Chênh lệch giá trị ghi sổ của tài sản và giá trị đánh giá lại được ghi nhận toàn bộ vào thu nhập khác hoặc chi phí khác. (Tương tự như góp vốn vào công ty liên kết, LD).
o Nếu dùng tài sản để thanh toán trong giao dịch HNKD thì hạch toán tài sản như bán (Xem thêm HNKD)
o Khi bên mua dùng tài sản phi tiền tệ thanh toán cho giao dịch hợp nhất kinh doanh thì hạch toán tài sản đó được nhượng bán.
o TSCĐ được hạch toán là nhượng bán.
o Hàng tồn kho được hạch toán là bán.
o Công ty mẹ phát hành cổ phiếu, trái phiếu để thực hiện giao dịch mua lại…

Một số nghiệp vụ lưu ý:

 Góp vốn vào công ty con; mua lại phần vốn góp vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; phát hành cổ phiếu…
 Thanh lý công ty con,
 Giải thể công ty con, sáp nhập toàn bộ tài sản/nợ phải trả vào công ty mẹ.
 Nhận cổ tức/lợi nhuận từ công ty con.