Kế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp – TT 200 (P1)

dịch vụ kế toánKế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 Chiết khấu trái phiếu
 Phụ trội trái phiếu
 Các quy định về kế toán trái phiếu thường – TK 3431

Các trường hợp trong phát hành trái phiếu.

o Phát hành trái phiếu bằng mệnh giá (TK 34311)
o Phát hành trái phiếu có chiết khấu (TK 34311, 34312)
o Phát hành trái phiếu có phụ trội (TK 34311, 34313)

Các quy định về kế toán trái phiếu thường.

o Quy định về phân bổ và xử lý khoản chiết khấu và phụ trội trái phiếu
o Phương pháp phân bổ khoản CK và phụ trội: Phương pháp lãi suất thực tế và đường thẳng (Ghi nhận điều chỉnh vào 635)
o Chi phí phát hành trái phiếu (Ghi giảm mệnh giá và phân bổ dần vào chi phí tài chính – Không ghi 242 như trước đây)
o Ghi nhận lãi trái phiếu (635 – 242,335…)
o Thanh toán trái phiếu đúng hạn, trước hạn

Các quy định về kế toán trái phiếu chuyển đổi.

 Khi phát hành phải phân biệt rõ cấu phần nợ và cấu phần vốn chủ sở hữu của trái phiếu
 Xác định cấu phần nợ (PV của các khoản trả lãi và nợ gốc trong tương lai)
 Xác định cấu phần vốn chủ (Chênh lệch giữa tổng số tiền thu khi phát hành và cấu phần nợ đã xác định
 Sau ghi nhận ban đầu, giá trị phần nợ gốc phải được điều chỉnh.
 Xử lý cấu phần vốn chủ khi đáo hạn trái phiếu.

Xử lý các nghiệp vụ cụ thể.

o Phát hành trái phiếu có chiết khấu
o Phát hành trái phiếu có phụ trội
o Hạch toán chi phí đi vay: lãi phải trả, phân bổ chiết khấu và phụ trội.
o Vốn hóa hoặc không vốn hóa chi phí đi vay
o Thanh toán trái phiếu khi đáo hạn
o Mua lại trái phiếu trước khi đáo hạn

Dịch vụ kế toán