Kế toán tài sản cố định – TT 200

Kế toán tài sản cố định – TT 200

1. TSCĐ hữu hình

1.1 Các nghiệp vụ tăng

o Mua sắm, xây dựng,tự chế TSCĐ (lưu ý hoạt động chạy thử có tải/không tải)
o Nhận vốn góp, nhận biếu tặng
o Trao đổi tài sản cố định (tương tự và không tương tự)

1.2 Các nghiệp vụ giảm TSCĐ

o Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
o Chuyển thành CCDC, BĐS đầu tư
o Dùng TSCĐ để góp vốn liên doanh, liên kết
o Các trường hợp giảm khác

1.3 Các nghiệp vụ đặc biệt

o Kiểm kê, xử lý tổn thất về tài sản cố định
o Bán và tái thuê tài sản cố định

2. TSCĐ vô hình

2.1 Các khía cạnh cần xem xét:

o Tính có thể xác định được (Có thể bán, cho thuê, thu lợi ích kinh tế cụ thể)
o Khả năng kiểm soát (Quyền thu lợi ích kinh tế; khả năng ngăn chặn sự tiếp cận của chủ thể khác)
o Lợi ích kinh tế

2.2 Đánh giá tài sản cố định VH

o Xác định nguyên giá tương tự như TSCĐ HH
o Mua TSCĐ VH do sáp nhập: Ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản.
o TSCĐ được tạo ra từ nội bộ (Giai đoạn nghiên cứu, triển khai theo CM 04)

2.3 Ghi nhận chi phí

Các chi phí liên quan đến tài sản vô hình được ghi nhận vào chi phí trong kì trừ khi được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ VH (Thỏa mãn định nghĩa và điều kiện ghi nhận)

2.4 Đánh giá tài sản cố định VH, dịch vụ tư vấn thuế tại bình thạnh

o TSCĐ được tạo ra từ nội bộ (Giai đoạn nghiên cứu, triển khai theo CM 04)
o Chi phí giai nghiên cứu: Ghi nhận vào chi phí trong kì (642, 242 – hướng dẫn không nhất quán)
o Chi phí giai đoạn triển khai phát sinh trước khi kết quả triển khai thỏa mãn các điều kiện của chuẩn mực 04, ghi nhận CP trong kì.
o CP giai đoạn triển khai sau khi kết quả triển khai thỏa mãn các điều kiện, vốn hóa vào nguyên giá tài sản (TK 2412- TK 213)

2.5 Đánh giá tài sản cố định VH, dịch vụ tư vấn thuế

o Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu
o Ghi nhận vào chi phí trong kì
o Vốn hóa nếu thỏa mãn các điều kiện theo VAS 04
o Khấu hao TSCĐ VH
o Phương pháp khấu hao
o Giá trị thanh lý

2.6 Nguyên tắc ghi nhận một số khoản chi phí

o Chi phí thành lập doanh nghiệp
o Chi phí cho thương hiệu, lợi thế thương mại được tạo ra từ nội bộ
o Chi phí di chuyển địa điểm
Nguyên tắc chung: Ghi nhận vào chi phí trong kì hoặc phân bổ dần vào chi phí (Không quá 3 năm)

 

Dịch vụ kế toán