Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – TT 200 (P2)

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

o Thuế thu nhập hiện hành: Là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập DN của năm hiện hành.

o Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai tính trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

o Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Là thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hoàn lại trong tương lai tính trên các khoản:
 Chênh lệch tạm thời được khấu trừ;
 Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng; và
 Giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng.

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp):
o Là tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hiện hành và thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) khi xác định lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ.

Các quy định liên quan (TT 200/2014), dịch vụ tư vấn thuế

o Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
o Ghi nhận “Thuế thu nhập DN hoãn lại phải trả”
o Ghi nhận “Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”
o Trình bày trên BCTC
o Trên bảng cân đối kế toán: Lưu ý bù trừ
o Trên báo cáo kết quả kinh doanh

 

Dịch vụ kế toán