Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – TT 200 (P1)

Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

 Cách tiếp cận chung:
 Chính sách kế toán
 Chính sách thuế TNDN
 Mối quan hệ và sự tương tác 2 chính sách này
 Quan điểm ghi nhận các tài sản và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong tương lai.

1. Một số khái niệm cơ bản

o Lợi nhuận kế toán: Là lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, trước khi trừ thuế TNDN, được xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.
o Thu nhập chịu thuế: Là thu nhập chịu thuế TNDN của một kỳ, được xác định theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (hoặc thu hồi được).
o Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản hay nợ phải trả: Là giá trị tính cho tài sản hoặc nợ phải trả cho mục đích xác định thuế TNDN.

 Chênh lệch tạm thời: Là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hay nợ phải trả trong Bảng Cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục này. Chênh lệch tạm thời có thể là:
o Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế TNDN: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán; hoặc
o Chênh lệch tạm thời được khấu trừ: Là các khoản chênh lệch tạm thời làm phát sinh các khoản được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu TNDN trong tương lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu hồi hay được thanh toán.

2. Ví dụ về chênh lệch tạm thời được khấu trừ

o Kế toán ghi nhận doanh thu chưa thực hiện/khách hàng trả trước (giá trị ghi sổ) nhưng thuế thu nhập được tính trong năm hiện tại (cơ sở tính thuế là 0)
o Ghi nhận nợ phải trả tăng/tài sản giảm ứng với một khoản chi phí trong năm hiện tại cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả/tài sản không tương ứng do khoản chi phí không được trừ năm nay.
o Chênh lệch tạm thời phát sinh từ việc điều chỉnh hồi tố thay đổi của chính sách kế toán

o Một khoản chi phí kế toán ghi nhận trong các năm sau nhưng đã được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế trong năm hiện tại.
o Chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh từ việc điều chỉnh tăng các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu theo quy định của Chuẩn mực số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Dịch vụ kế toán Vinasctax