Kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Kiểm toán trên cơ sở thỏa thuận trước

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ trao đổi chi tiết với doanh nghiệp. Từ đó hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo kết quả kiểm tra. Trong đó sẽ nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được, dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất.

dịch vụ kiểm toán

Vinasc sẽ hỗ trợ doanh nghiệp những gì?

Dịch vụ kiểm toán của Vinasc được thực hiện bởi đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp. Chúng tôi giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro mà doanh nghiệp thường gặp phải. Đồng thời, giúp phát hiện và xử lý kịp thời điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tại Vinasc, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ kiểm toán, mà còn tập trung nhiều tới các dịch vụ hỗ trợ. Với sự quan tâm sâu sắc và sự am hiểu tường tận thị trường trong nước và khu vực, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt được thành công.

Chúng tôi dành thời gian cần thiết để tìm hiểu tình hình kinh doanh của khách hàng. Do đó luôn đáp ứng với lịch trình đã thỏa thuận.

Các dịch vụ kiểm toán của Vinasc được thực hiện căn cứ trên hệ thống Chuẩn mực kiểm toán. Tuân thủ chặt chẽ môi trường pháp luật hiện hành.