KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan-thue-2017-1

Thể lệ đặt cược

1. Doanh nghiệp phải ban hành Thể lệ đặt cược cho từng sản phẩm đặt cược. Thể lệ đặt cược
phải tuân thủ quy định của pháp luật và bao gồm các nội dung sau:

a) Tên sản phẩm đặt cược;
b) Mô tả sản phẩm đặt cược;
c) Đối tượng tham gia đặt cược;
d) Cách thức tham gia đặt cược;
đ) Thời điểm bắt đầu nhận đặt cược và thời điểm kết thúc nhận đặt cược;
e) Cách xác định kết quả đặt cược để trả thưởng;
g) Phương thức trả thưởng;
h) Tỷ lệ trả thưởng;
i) Các trường hợp hoàn trả tiền mua vé đặt cược;
k) Điều kiện của vé đặt cược để lĩnh thưởng khi trúng thưởng;
l) Phương thức xử lý các vấn đề tranh chấp;
m) Quyền và nghĩa vụ của người chơi;
n) Các quy định khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp
luật.
2. Trước khi đưa vào kinh doanh tối thiểu 05 ngày làm việc, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược
có trách nhiệm:
a) Gửi Thể lệ đặt cược cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa
phương để theo dõi, quản lý;
b) Công bố công khai Thể lệ đặt cược tại trường đua (áp dụng đối với đặt cược đua ngựa, đặt
cược đua chó), trụ sở chính của doanh nghiệp, điểm bán vé đặt cược cố định.
3. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện Thể lệ đặt cược có những nội dung không
phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan
quản lý nhà nước có công văn yêu cầu, hướng dẫn về sửa đổi Thể lệ đặt cược, doanh nghiệp phải
thực hiện sửa đổi, bổ sung Thể lệ đặt cược cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào của Thể lệ đặt cược, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày thay đổi nội dung của Thể lệ đặt cược, doanh nghiệp phải gửi lại bằng văn bản Thể lệ đặt
cược đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính, cơ quan thuế trực
tiếp quản lý tại địa phương và văn bản nêu rõ điều khoản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và lý do

sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Đồng thời doanh nghiệp phải công bố công khai Thể lệ đặt cược
đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.