Lãi trên cổ phiếu (P1)

Lãi trên cổ phiếu

Cách tính lãi cơ bản trên cổ phiếu/lãi suy giảm trên cổ phiếu.
Các trường hợp dẫn đến thay đổi lãi cơ bản trên cổ phiếu
Tính lãi cơ bản trên cổ phiếu trong một số trường hợp
Kết hợp với dạng bài tập xác định kết quả kinh doanh,

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ.

Xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ phiếu phổ thông

 Các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:
a. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi bao gồm: Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi không lũy kế được thông báo trong kỳ báo cáo và cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế phát sinh trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được tính như sau:
Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi = Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu ưu đãi
b. Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá trị hợp lý của khoản thanh toán cho người sở hữu với giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi khi công ty cổ phần mua lại cổ phiếu ưu đãi của người sở hữu.