Lập báo cáo sản xuất (P1)

Lập Báo cáo sản xuất

 Mục đích lập BCSX là tổng hợp toàn bộ hoạt động diễn ra liên quan đến tình hình sản xuất của từng PX, giai đoạn công nghệ trong một chu kỳ sản xuất của DN.

Nội dung báo cáo sản xuất gồm 3 phần:

  • Phần 1: Kê khối lượng và khối lượng tương đương.
  • Phần 2: Tổng hợp chi phí và tính chi phí đơn vị.
  • Phần 3: Cân đối chi phí.
     Hai phương pháp lập BCSX
     Phương pháp bình quân
     Phương pháp NT – XT

Lập BCSX theo phương pháp bình quân

 Phần 1: Kê khối lượng và khối lượng tương đương:
 Khối lượng tương đương gồm:
 Khối lượng sản phẩm hoàn thành (Q’ht = Qht)
 Khối lượng tương đương của SPDD cuối kỳ (Qdck x mc%)