Lập Báo cáo sản xuất (P2)

Lập Báo cáo sản xuất

Phần 2: Tổng hợp chi phí và xác định chi phí đơn vị

Tổng chi phí gồm: (CdđK + C)
 Chi phí dở dang đầu kỳ và
 Chi phí phát sinh trong kỳ

Phần 3: Cân đối chi phí của phân xưởng

 Phần này gồm 2 nhóm chỉ tiêu:
 Nguồn chi phí (đầu vào):
 Gồm chi phí dở dang đầu kỳ và
 Chi phí phát sinh trong kỳ.
 Phân bổ chi phí (đầu ra) : Phân bổ cho kết quả SX
 Giá thành khối lượng SP hoàn thành:
 Chi phí dở dang cuối kỳ