Lập Báo cáo sản xuất (P3)

Lập Báo cáo sản xuất

Phương pháp nhập trước xuất trước

Phần 1: Kê khối lượng và khối lượng tương đương gồm 3 bộ phận

 Khối lượng tương đương của khối lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ [ Q’dđk x (100%- mđ%)]
 Khối lượng mới bắt đầu sản xuất và hoàn thành trong kỳ (Q’bht = Qht – Qdđk )
 Khối lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ (Qdck x m c%)

Phần 2: Tổng hợp chi phí và xác định chi phí đơn vị

 Tổng hợp chi phí:
 Là tổng chi phí phát sinh trong kỳ (C)
 Chi phí đơn vị (c):
 Đây chính là chi phí đơn vị của khối lượng sản phẩm được thực hiện kỳ này (không kể phần kỳ trước chuyển sang).

Phần 3: Cân đối chi phí

 Nguồn chi phí (đầu vào) gồm:
 Chi phí dở dang đầu kỳ và
 Chi phí phát sinh trong kỳ.
 Phân bổ chi phí (đầu ra):
 Tính cho khối lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ:
Gồm chi phí dở dang đầu kỳ, và phần chi phí trong kỳ phân bổ cho khối lượng tương đương của SPDD đầu kỳ
[Cdđk + ci x Qdđk x (100%- mđ%)]
 Giá thành khối lượng bắt đầu sản xuất và hoàn thành trong kỳ (Qbht x ci).
 Chi phí dở dang cuối kỳ (Cck = ci x Qdck x mc%)