LUẬT AN NINH, TRẬT TỰ NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN (TT)

 LUẬT AN NINH, TRẬT TỰ NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN (TT)

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý

 

8. Kinh doanh súng bắn sơn, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán súng bắn
sơn, đạn sử dụng cho súng bắn sơn và phụ kiện của súng bắn sơn; sửa chữa súng bắn sơn; cung
ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn.
9. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm: Các hoạt động dịch vụ đòi nợ tiền, tài sản hợp pháp cho cơ
quan, tổ chức hoặc cá nhân theo hợp đồng ủy quyền.
11. Kinh doanh casino, gồm: Các loại hình vui chơi có thưởng trong kinh doanh casino.
12. Kinh doanh dịch vụ đặt cược, gồm: Các loại hình dịch vụ đặt cược.
13. Kinh doanh khí, gồm: Các hoạt động kinh doanh khí được quy định tại Nghị định số
19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 về kinh doanh khí.
14. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, tái chế,
bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.
Hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp không thuộc phạm vi điều
chỉnh của Nghị định này.
15. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ, gồm: Sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản,
vận chuyển, tiêu hủy Amoni nitrat hàm lượng cao từ 98,5% trở lên (sau đây viết gọn là tiền chất
thuốc nổ).
16. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, gồm: Các
hoạt động có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công công trình, thăm dò, khai thác khoáng
sản, dầu khí; sử dụng tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.