Luật doanh nghiệp 2014 – Khái quát về doanh nghiệp

Khái quát về doanh nghiệp

Luật DN 2014 (đ. 4 k.7,8,9):
Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích KD.
Doanh nghiệp nhà nước là DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Doanh nghiệp VN là DN được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật VN và có trụ sở chính tại VN.
Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Những đặc điểm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp là chủ thể kinh doanh độc lập (tên, tài sản, trụ sở, sử dụng lao động,… hạch toán độc lập, tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiêm,…),
Doanh nghiệp được xác lập tư cách pháp lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thể nhân hoặc pháp nhân kinh tế – được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
Mục đích thành lập và hoạt động doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận (ngoại lệ: doanh nghiệp xã hội)