Luật doanh nghiệp 2014 – Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

1. Đáp ứng đủ điều kiện KD khi KD ngành, nghề đầu tư KD có điều kiện theo quy định của LĐT và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư KD đó trong suốt quá trình hoạt động KD.
2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của PL về kế toán, thống kê.
3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ theo quy định của PL về LĐ; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của NLĐ trong DN; không được sử dụng LĐ cưỡng bức và LĐ trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT và bảo hiểm khác cho NLĐ theo quy định của PL.
5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng HH, DV theo tiêu chuẩn do PL quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký/công bố.
6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về ĐKDN, đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật DN và quy định khác của pháp luật có liên quan.
7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ ĐKDN và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
8. Tuân thủ quy định của PL về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh.
9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức KD để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.