Luật doanh nghiệp 2014 – Quyền của doanh nghiệp

Quyền của doanh nghiệp

1. Tự do KD trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
2. Tự chủ KD và lựa chọn hình thức tổ chức KD; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức KD; điều chỉnh quy mô và ngành, nghề KD.
3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
5. KD xuất khẩu, nhập khẩu
6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng LĐ theo yêu cầu KD.
7. Chủ động ứng dụng KH&CN để nâng cao hiệu quả KD và khả năng cạnh tranh.
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của DN.
9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của PL.
10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của PL về khiếu nại, tố cáo.
11. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
12. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.