LUẬT ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

LUẬT ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

Địa bàn kinh doanh đặt cược

Địa bàn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế được căn
cứ vào phương thức phân phối vé đặt cược quy định tại Điều 12 Nghị định này và được quy định
cụ thể tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, cụ thể:

1. Địa bàn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó bao gồm:
a) Trong trường đua của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này bằng phương thức phân
phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối;
b) Ngoài trường đua trên phạm vi cả nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua
thiết bị đầu cuối và điện thoại. Việc kinh doanh đặt cược ngoài trường đua trên phạm vi cả nước
chỉ được thực hiện sau 01 năm tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua
chó trong trường đua.
2. Địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế bao gồm:
a) Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương thức phân phối vé đặt cược
thông qua thiết bị đầu cuối. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa
chọn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc
tế;
b) Trên phạm vi cả nước bằng phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

Điểm bán vé đặt cược cố định
Doanh nghiệp được trực tiếp thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định hoặc lựa chọn đại lý bán
vé đặt cược thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định để phân phối vé đặt cược. Việc thiết lập
các điểm bán vé đặt cược cố định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Nằm trong địa bàn kinh doanh đặt cược quy định tại Điều 13 của Nghị định này.
2. Đảm bảo trong phạm vi bán kính tối thiểu 500 m không có các trường học, khu vui chơi công
cộng dành riêng cho trẻ em.
3. Cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng được truyền tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về đặt cược.