LUẬT ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

LUẬT ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

Tần suất tổ chức đặt cược và thời điểm nhận đặt cược

1. Việc tổ chức đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó do doanh nghiệp quyết định nhưng phải
đảm bảo tần suất tối đa không quá 03 ngày mỗi tuần. Thời điểm kết thúc các cuộc đua ngựa, đua
chó để kinh doanh đặt cược phải trước 23 giờ của ngày tổ chức đặt cược đua ngựa, đua chó.
2. Thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận đặt cược phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Đối với đặt cược đua ngựa, đua chó: Thời điểm bắt đầu nhận đặt cược từ người chơi của từng
cuộc đua không được vượt quá 12 giờ trước khi cuộc đua bắt đầu và thời điểm kết thúc nhận đặt
cược của từng cuộc đua tối thiểu là 01 phút trước khi cuộc đua đó bắt đầu;

b) Đối với đặt cược bóng đá quốc tế: Thời điểm bắt đầu nhận đặt cược kể từ khi Ban tổ chức sự
kiện công bố lịch, địa điểm thi đấu và thời điểm kết thúc nhận đặt cược tối thiểu là 05 phút trước
khi sự kiện đặt cược đó kết thúc.
Vé đặt cược
1. Vé đặt cược có thể được phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc dữ liệu điện tử, phụ thuộc vào
các phương thức phân phối vé đặt cược theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này.
2. Vé đặt cược dưới dạng chứng chỉ phải có các nội dung sau:
a) Tên doanh nghiệp phát hành vé đặt cược;
b) Tên sự kiện đặt cược hoặc mã số sự kiện đặt cược;
c) Ngày, giờ sự kiện đặt cược diễn ra;
d) Lựa chọn của người chơi;
đ) Giá trị tham gia đặt cược;
e) Ngày, giờ phát hành vé đặt cược;
g) Thời hạn lưu hành vé đặt cược (nếu có);
h) Tỷ lệ cược (nếu có);
i) Ký hiệu của đại lý bán vé đặt cược hoặc thiết bị đầu cuối;
k) Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng vé đặt cược để chống làm giả;
l) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Vé đặt cược dưới dạng dữ liệu điện tử phải có các nội dung sau:
a) Các nội dung quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và l khoản 2 Điều này;
b) Số tài khoản tham gia đặt cược của người chơi.