LUẬT ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

LUẬT ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

Tài khoản tham gia đặt cược của người chơi

1. Người chơi tham gia đặt cược thông qua điện thoại (điện thoại cố định và điện thoại di động)
phải có tài khoản tham gia đặt cược được đăng ký tại doanh nghiệp kinh doanh đặt cược để tham
gia đặt cược.

2. Khi đăng ký tài khoản tham gia đặt cược, người chơi có trách nhiệm khai báo và tự chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo. Thông tin khai báo của người
chơi phải bao gồm các nội dung sau:
a) Họ và tên người chơi;
b) Ngày, tháng, năm sinh;
c) Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với người nước ngoài), ngày cấp, nơi cấp;
d) Nơi đăng ký tham gia đặt cược;
đ) Số tài khoản mở tại các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
e) Tên, địa chỉ, điện thoại, thư điện tử (Email) của người liên quan khi cần liên hệ;
g) Các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp
luật.
3. Sau khi người chơi đăng ký mở tài khoản tham gia đặt cược, doanh nghiệp cấp mã số tài
khoản, mật khẩu ban đầu để người chơi truy cập khi tham gia đặt cược. Người chơi chịu trách
nhiệm về việc quản lý, bảo vệ tài khoản, mật khẩu của mình trong quá trình sử dụng.
4. Hoạt động thanh toán, trả thưởng giữa người chơi và doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải
thực hiện thông qua tài khoản của người chơi và doanh nghiệp kinh doanh đặt cược mở tại các tổ
chức tín dụng được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.