NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THUÊ LÀM GIÁM ĐỐC TRONG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN CỦA NHÀ NƯỚC (TT)

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYÊN BỐ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG

Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh tra lao động

Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền tuyên
bố hợp đồng lao động vô hiệu.
Trình tự, thủ tục tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu của thanh
tra lao động

1. Trong quá trình thanh tra hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, nếu
phát hiện nội dung hợp đồng lao động vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy
định tại Điều 50 của Bộ luật lao động, Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên
lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên
bản về trường hợp vi phạm và đề nghị người sử dụng lao động, người lao động tiến
hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường
hợp vi phạm, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp
đồng lao động vi phạm.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn phải sửa đổi, bổ sung
hợp đồng lao động vi phạm mà hai bên chưa sửa đổi, bổ sung thì Trưởng đoàn
thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ
thanh tra chuyên ngành gửi biên bản kèm theo bản sao hợp đồng lao động vi phạm
cho Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng
trụ sở chính.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường
hợp vi phạm, Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, ban
hành quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
5. Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu phải gửi đến người sử
dụng lao động và từng người lao động có liên quan trong hợp đồng lao động vô
hiệu, tổ chức đại diện tập thể lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động
nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.