QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIỂM TRA, THANH TRA (TT)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, KIỂM TRA, THANH TRA (TT)

Bộ Công an

1. Ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh,
trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh đặt cược.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống
tội phạm rửa tiền trong hoạt động kinh doanh đặt cược theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, điều chỉnh, gia hạn
và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
4. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra
hoạt động kinh doanh đặt cược.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh
doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định tại Nghị định này.
2. Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, điều chỉnh, gia hạn
và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược.
3. Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra
hoạt động kinh doanh đặt cược.
4. Phê duyệt Điều lệ đua ngựa, đua chó, phê duyệt điều kiện, tiêu chuẩn nài ngựa và ban hành
các quy định chuyên môn về tiêu chuẩn Trọng tài, giám sát và điều kiện hoạt động của cơ sở tổ
chức hoạt động đua ngựa, đua chó theo quy định tại Nghị định này.
Bộ Thông tin và Truyền thông
1. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng,
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc
ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ đặt cược trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng
Internet theo yêu cầu của Bộ Công an.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí,
cơ quan truyền thông trong việc thông tin về công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động

kinh doanh đặt cược; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức, tham
gia đặt cược trái phép.