QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI CÔNG TY

Vốn điều lệ.

4. Trình tự, thủ tục xác định và điều chỉnh vốn điều lệ.
a) Đối với các công ty thực hiện xác định vốn điều lệ lần đầu hoặc có nhu cầu điều
chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì căn cứ quy mô tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
do đại diện chủ sở hữu giao, công ty lập hồ sơ báo cáo đại diện chủ sở hữu về mức vốn điều lệ
mới.
Hồ sơ gồm:

– Phương án xác định vốn điều lệ hoặc phương án điều chỉnh tăng hoặc giảm vốn điều
lệ.
Trong đó giải trình:
+ Căn cứ xác định mức vốn điều lệ.
+ Nguồn vốn để bổ sung vốn điều lệ bao gồm: Lợi nhuận được chia theo nguồn vốn
nhà nước; Quỹ đầu tư phát triển; Tiền thu từ việc bán bớt phần vốn nhà nước còn lại tại các
công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều
16 Quy chế tài chính; Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại công ty; Điều động từ các công ty
thừa vốn; Các nguồn khác (nếu có).
+ Phương án hoàn trả vốn nhà nước trong trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ
hoặc vốn điều lệ thấp hơn vốn nhà nước hiện có.
– Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và báo cáo tài
chính quý gần nhất thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ.
– Báo cáo về trích lập và sử dụng các quỹ của năm tài chính trước đó của công ty nhà
nước (theo mẫu biểu phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này).
– Nhu cầu vốn đảm bảo cho các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty
trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó dự án có liên quan đến
đầu tư xây dựng thuộc ngành nghề chính được giao theo đúng quy định của pháp luật về đầu
tư, xây dựng (trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ).
– Các quyết định liên quan đến việc thu hẹp nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (đối với
trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ).