QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI CÔNG TY

Huy động vốn
1. Việc huy động vốn của công ty thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế tài
chính. Trong đó:
a) Căn cứ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kế hoạch được giao công ty xác định nhu cầu
vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho đầu tư phát triển của năm kế hoạch để lập
phương án huy động và sử dụng vốn. Trường hợp phương án huy động vốn của công ty làm
cho hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ vượt quá 3 lần (đối với công ty có Hội đồng quản trị)
hoặc vượt quá vốn điều lệ (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) công ty phải báo cáo
đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định. Sau khi quyết định, đại diện chủ sở hữu thông báo
bằng văn bản cho cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi và giám sát.
b) Công ty có trách nhiệm sử dụng vốn huy động đúng mục đích, có hiệu quả. Trường
hợp sử dụng không đúng mục đích gây thất thoát vốn thì người quyết định phê duyệt phương
án huy động vốn và người có liên quan sử dụng vốn huy động phải bồi thường theo quy định
của pháp luật.
c) Công ty liên tục 02 năm liền có hệ số nợ phải trả trên vốn điều lệ cuối năm tài chính
vượt quá 3 lần nhưng không có kế hoạch huy động vốn vượt mức quy định được đại diện chủ
sở hữu phê duyệt thì phải có kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn (bao gồm: điều chỉnh vốn điều lệ;
chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; đa dạng hóa sở hữu các đơn vị thành viên, đơn vị
phụ thuộc công ty; tổ chức sắp xếp lại công ty – bộ phận công ty; thu hồi vốn đầu tư vào các
lĩnh vực không thuộc ngành nghề kinh doanh chính hoặc kém hiệu quả) để báo cáo đại diện
chủ sở hữu xem xét quyết định.