QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI CÔNG TY

Huy động vốn

2. Hình thức huy động vốn
a) Phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Huy động từ hoạt động liên doanh, liên kết.
c) Vay trực tiếp của cá nhân, tổ chức kinh tế: Trường hợp này, Công ty phải ký hợp
đồng vay vốn với tổ chức kinh tế, cá nhân cho vay theo quy định của pháp luật; Mức lãi suất
vay vốn tối đa không vượt quá mức lãi suất cho vay cùng thời hạn của ngân hàng thương mại
nơi công ty mở tài khoản giao dịch tại thời điểm vay vốn; Trường hợp công ty mở tài khoản
giao dịch ở nhiều ngân hàng thì mức lãi suất huy động vốn trực tiếp tối đa không được vượt
quá lãi suất cho vay cao nhất cùng thời hạn của ngân hàng thương mại mà công ty mở tài
khoản giao dịch.
Công ty nhà nước phải đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay, trả lãi vay đầy đủ theo cam
kết, hợp đồng vay nợ đã ký kết và chịu trách nhiệm về khoản nợ vay.

3. Công ty mẹ được quyền bảo lãnh cho các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100%
vốn điều lệ vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật. Trường
hợp các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ có nhu cầu bảo lãnh thì công ty mẹ được
bảo lãnh theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc:
– Các bên góp vốn cam kết cùng thực hiện bảo lãnh;
– Tỷ lệ (%) bảo lãnh của từng khoản vay không vượt quá tỷ lệ (%) góp vốn của công
ty mẹ trong doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn và tổng các khoản bảo lãnh vay vốn không
vượt quá số vốn góp của công ty mẹ trong doanh nghiệp đó.