QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY NHÀ NƯỚC (TT)

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN TẠI CÔNG TY

Vốn điều lệ

3. Phương pháp xác định vốn điều lệ
a) Công ty mới thành lập
Vốn điều lệ được xác định trong phương án thành lập công ty được cấp có thẩm quyền
phê duyệt; Mức vốn điều lệ được xác định bằng 30% tổng mức vốn đầu tư để đảm bảo cho
công ty hoạt động bình thường theo quy mô, công suất thiết kế.
b) Công ty đang hoạt động nhưng chưa xác định vốn điều lệ
Công ty lập hồ sơ xác định vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 4 Điều này gửi đại
diện chủ sở hữu xem xét phê duyệt.
Việc xác định và phê duyệt vốn điều lệ được hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2010.
Công ty căn cứ nhu cầu vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quy mô, chiến
lược phát triển ngành nghề kinh doanh chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây
dựng phương án vốn điều lệ trình đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo công thức:
V đl = 30% (T sxkd – V đt + V kh ) + V cp
Trong đó:
– V đl : là vốn điều lệ của công ty.
– T sxkd : là tổng giá trị tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh ghi trên báo cáo tài chính
của năm trước liền kề năm xác định vốn điều lệ đã được kiểm toán bởi cơ quan, tổ chức có
chức năng kiểm toán (không bao gồm giá trị tài sản phúc lợi công cộng và giá trị tài sản bị
chiếm dụng).
– V đt : là giá trị các khoản đầu tư tài chính của công ty được ghi trên báo cáo tài chính
của năm trước liền kề năm xác định vốn điều lệ đã được kiểm toán bởi cơ quan, tổ chức có
chức năng kiểm toán.
– V kh : là nhu cầu vốn đảm bảo cho các dự án đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính
của công ty trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định
của pháp luật về đầu tư, xây dựng.
– V cp : là giá trị vốn đã đầu tư của công ty ở các doanh nghiệp khác theo đúng phương
án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả vốn đầu tư tại công ty con do công ty sở
hữu 100% vốn điều lệ), không bao gồm các khoản đầu tư vượt mức quy định vào các doanh
nghiệp có quy định hạn chế mức đầu tư tại Điều 12 của Quy chế tài chính.