Quy chế thành lập DN – Nhân thân người thành lập DN (P1)

Quy chế thành lập DN – Nhân thân người thành lập DN

Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý DN tại VN:
a) Cơ quan NN, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản NN để thành lập DN KD thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) CB, CC, VC theo quy định của PL về CB, CC, VC;
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc CAND VN, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của NN tại DN;
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong DNNN, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của NN tại DN khác;
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế NLHVDS hoặc bị mất NLHVDS; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
e) Người đang bị truy cứu TNHS, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề KD, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến KD theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của PL về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
Trường hợp Cơ quan ĐKKD có yêu cầu, người đăng ký thành lập DN phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan ĐKKD.