Quy chế thành lập DN – Nhân thân người thành lập DN (P4)

Quy chế thành lập DN – Nhân thân người thành lập DN

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua CP, mua phần vốn góp vào CTCP, công ty TNHH, công ty HD, trừ trường hợp sau đây:
a) Cơ quan NN, đơn vị vũ trang ND sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào DN để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:
a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định (CB, CC,VC; SQQĐND,…);
b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về NSNN;
c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.