QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐỐI VỚI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI

Ngày 26/2/2016, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 03/2016 quy định cụ thể về quản lý ngoại hối đối với việc vay và trả nợ nước ngoài

Khoản vay thuộc đối tượng phải đăng ký với NHNN trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thoả thuận vay bao gồm: 

1/ Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài

2/ Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 1 năm

3/ Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Thẩm quyền xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi Khoản vay

1/ Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các Khoản vay có kim ngạch vay trên 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương) và các Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

2/ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Bên đi vay đặt trụ sở chính thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi đối với các Khoản vay có kim ngạch vay đến 10 (mười) triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương).

Dịch vụ kế toán trọn gói