QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC

Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định một số nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng để
người đại diện phần vốn nhà nước tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại
hội cổ đông đối với công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, cuộc họp của
Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có vốn góp
của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là công ty).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực
hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại
công ty (sau đây gọi là người đại diện vốn nhà nước).
2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương hoặc tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được Chính phủ giao
thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công
ty (sau đây gọi chung là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước).
3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại
Nghị định này.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng
1. Chính sách lao động, tiền lương đối với công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy
định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành
viên Hội đồng thành viên hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó

Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Kế toán trưởng (sau
đây gọi chung là người quản lý công ty) gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh
doanh của công ty.
3. Việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty thông qua cơ
quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của
pháp luật.