QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC (TT)

QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC (TT)

Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

1. Giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người đại diện phần vốn nhà nước trong việc quản lý
lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty theo các nội dung quy định tại Nghị
định này.
2. Tiếp nhận, xem xét báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước về các nội dung lao
động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của công ty để cho ý kiến. Trường hợp cần phải áp dụng hệ
số điều chỉnh tăng thêm tiền lương của người quản lý chuyên trách cao hơn khung quy định tại
khoản 2 Điều 6 Nghị định này thì tham khảo ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
trước khi chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước.
3. Hằng năm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với người đại diện phần vốn nhà nước
làm cơ sở để xác định mức tiền lương, thù lao, phụ cấp, tiền thưởng được hưởng và áp dụng các
chế tài xử lý cho phù hợp.
4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện
các quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty được phân công
đại diện phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.
5. Tổng hợp, báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng hằng năm của
các công ty gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, giám sát chung.

Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty
mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con do Nhà nước
nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ nội dung quy định tại Nghị định này để chỉ đạo, giao nhiệm vụ
cho người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tổ chức quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền
thưởng tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Công ty mẹ.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công
ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con do Nhà nước
nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên
quyết định việc vận dụng quy định tại Nghị định này để quản lý lao động, tiền lương, thù lao,
tiền thưởng tại công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của công ty mẹ.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.