QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN

QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN

Phạm vi áp dụng

Nghị định này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức cơ quan quản lý nhà nước lấy
ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương
trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động.
Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định này là Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.
2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
3. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở Trung ương quy định tại Nghị định này là
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định tại Nghị định
này.
Nguyên tắc lấy ý kiến
Việc lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động
trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động phải
tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao
động.

Nội dung lấy ý kiến
1. Chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người
lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
2. Các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động.
3. Báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn.
Điều 5. Hình thức lấy ý kiến
1. Bằng văn bản.
2. Thông qua ban soạn thảo, tổ biên tập, ban chỉ đạo, ban nghiên cứu mà đại diện tổ chức
đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia.
3. Thông qua các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn mà đại diện tổ chức đại
diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham dự.