QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN (TT)

QUY ĐỊNH VIỆC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LẤY Ý KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN (TT)

Trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước

1. Lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động
trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật về lao động liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.
Sau thời hạn lấy ý kiến, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng
góp của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và của các cơ
quan, tổ chức có liên quan, báo cáo tiếp thu, giải trình, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành
hoặc ban hành theo thẩm quyền.
2. Lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động
trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình phối hợp hành động phòng ngừa, giải quyết
tranh chấp lao động; đánh giá tình hình triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giải quyết
tranh chấp lao động.
3. Lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động
trong việc xây dựng báo cáo quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ về việc thực hiện Công ước
của Tổ chức Lao động quốc tế đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn
liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động trong quan
hệ lao động.
4. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội nghị tham vấn về chính sách,
pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động và tổng hợp báo cáo theo quy định.
5. Đề xuất các giải pháp duy trì và phát triển quan hệ lao động gửi các bên liên quan và
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.