Soát xét thông tin tài chính

Soát xét thông tin tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài. Giai đoạn soát xét là giữa niên độ, cuối năm hoặc cho nhiều năm tài chính. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán. Các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp. Ngoài ra dịch vụ kiểm toán Vinasc sẽ áp dụng thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ soát xét thông tin trên báo cáo tài chính của Vinasc, quý doanh nghiệp cũng được đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro trước các đợt thanh tra của cơ quan Thuế.

dịch vụ kiểm toán

Doanh nghiệp nào nên chọn dịch vụ soát xét thông tin tài chính?

 • Doanh nghiệp muốn kiểm tra định kỳ hoạt động của hệ thống kế toán;
 • Doanh nghiệp chuẩn bị thanh tra thuế;
 • Doanh nghiệp cần kiểm tra hoạt động của mình có tuân thủ pháp luật không;
 • Doanh nghiệp cần biết chính xác kết quả hoạt động kinh doanh nhưng không chắc chắn về số liệu báo cáo tài chính.

Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ làm những gì?

 • Khảo sát thực tế, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch soát xét;
 • Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Thực hiện kiểm tra các chu trình kiểm soát nội bộ;
 • Kiểm toán các khoản mục trọng yếu trên báo cáo tài chính;
 • Soát xét toàn bộ rủi ro thuế;
 • Trao đổi các vấn đề phát hiện với Ban Giám đốc;
 • Phát hành báo cáo soát xét.