THAM GIA CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG

THAM GIA CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG


Đăng ký tham gia chính sách việc làm công

1. Người lao động có nhu cầu tham gia chính sách việc làm công đăng ký tham gia dự án,
hoạt động quy định tại Điều 3 Nghị định này với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp
theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách người lao động có nhu cầu tham gia chính sách
việc làm công; niêm yết công khai tại trụ sở, các nơi sinh hoạt cộng đồng và thông báo trên các
phương tiện truyền thông của cấp xã.
Lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công
Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với nhà thầu (nếu có), các tổ chức chính trị – xã hội, đại
diện cộng đồng dân cư hưởng lợi từ dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công lựa
chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công trong danh sách người lao động đăng ký
tham gia theo thứ tự ưu tiên:
1. Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Việc làm.
2. Người lao động thuộc hộ gia đình hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
3. Người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động.
Chế độ đối với người lao động tham gia chính sách việc làm công
1. Người sử dụng lao động có sử dụng lao động tham gia chính sách việc làm công phải

giao kết hợp đồng lao động với người lao động và bảo đảm các chế độ đối với người lao động
theo quy định của pháp luật lao động.
2. Dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công có sự tham gia của cộng đồng
theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các
chế độ đối với người lao động.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CÔNG
Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp
1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo Chính phủ kết
quả thực hiện chính sách việc làm công.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các dự án, hoạt
động thực hiện chính sách việc làm công; kiểm tra và gửi kết quả thực hiện chính sách việc làm
công đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện các dự án, hoạt động thực hiện chính sách
việc làm công trên địa bàn; kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện chính sách việc làm công theo
hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Giám sát việc thực hiện chính sách việc làm công của cộng đồng
1. Cộng đồng dân cư giám sát việc sử dụng lao động và việc thực hiện các chế độ đối với
người lao động tham gia chính sách việc làm công trên địa bàn.
2. Các tổ chức chính trị – xã hội tham gia giám sát việc sử dụng lao động và việc thực
hiện các chế độ đối với người lao động tham gia chính sách việc làm công trên địa bàn.