Thay đổi chính sách, ước tính kế toán và các sai sót

Thay đổi chính sách, ước tính kế toán và các sai sót

 Nguyên tắc xử lý thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và các sai sót phát hiện
 Tính toán ảnh hưởng của các sai sót
 Thực hành điều chỉnh hồi tố, phi hồi tố khi có thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán, và phát hiện các sai sót
 Nêu các thủ tục hồi tố, phi hồi tố để xử lý các tình huống cụ thể

Một số thuật ngữ

o Chính sách kế toán: Là các nguyên tắc, cơ sở và phương pháp kế toán cụ thể được doanh nghiệp áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
o Thay đổi ước tính kế toán: Là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó.

Bỏ sót hoặc sai sót trọng yếu:

o Việc bỏ sót hoặc sai sót được coi là trọng yếu nếu chúng có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính.,
o Mức độ trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các bỏ sót hoặc sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Quy mô, tính chất của khoản mục là nhân tố quyết định đến tính trọng yếu.