Thay đổi ước tính kế toán

Thay đổi ước tính kế toán

Thay đổi ước tính kế toán là việc điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hoặc giá trị tiêu hao định kỳ của tài sản được tạo ra từ việc đánh giá tình trạng hiện thời và lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như nghĩa vụ liên quan đến tài sản và nợ phải trả đó.

Ví dụ về thay đổi ước tính kế toán:

Thay đổi ước tính kế toán đối với các khoản phải thu khó đòi, về giá trị hàng tồn kho lỗi mốt, về thời gian sử dụng hữu ích hoặc cách thức sử dụng TSCĐ, về nghĩa vụ bảo hành sản phẩm.

Một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi xác định thay đổi ước tính kế toán:

Thay đổi cách thức xác định thông tin là thay đổi chính sách kế toán mà không phải là thay đổi ước tính kế toán;
Khi khó xác định một thay đổi là thay đổi chính sách kế toán hay thay đổi ước tính kế toán thì thay đổi này được coi là thay đổi ước tính kế toán.