THÔNG TIN, QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI

THÔNG TIN, QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MẠI

Quảng cáo

 

1. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược theo
quy định tại Nghị định này và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 79 Nghị định này mới
được phép quảng cáo các hoạt động liên quan đến kinh doanh đặt cược.
2. Quảng cáo các hoạt động liên quan đến kinh doanh đặt cược phải tuân thủ các quy định của
pháp luật về quảng cáo. Nội dung quảng cáo bao gồm:
a) Tên, địa chỉ doanh nghiệp kinh doanh đặt cược;
b) Tên sản phẩm đặt cược, sự kiện đặt cược;
c) Đối tượng được phép chơi theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
3. Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược chỉ được phép quảng cáo bằng bảng, biển hiệu trong phạm
vi trụ sở chính của doanh nghiệp, trường đua, điểm bán vé đặt cược cố định nhưng phải đảm bảo
người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung quảng cáo. Ngoài những hình
thức được phép quảng cáo quy định tại Điều này, doanh nghiệp không được quảng cáo các hoạt
động liên quan đến kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế dưới mọi hình
thức và tuân thủ các quy định khác của pháp luật về quảng cáo.

Khuyến mại
Doanh nghiệp không được phép thực hiện chính sách khuyến mại cho người chơi dưới bất kỳ
hình thức nào trong quá trình kinh doanh đặt cược.

Chế độ tài chính kế toán và kiểm toán
1. Năm tài chính của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán.
2. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản đóng góp đối với nhà nước theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động
kinh doanh đặt cược.