Thủ tục thành lập doanh nghiệp (P2)

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký DN và cấp GCN ĐKDN

Cơ quan ĐKKD có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ĐKDN và cấp GCN ĐKDN trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp GCN ĐKDN thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập DN biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp chỉ được cấp GCN ĐKDN khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề ĐKKD không bị cấm đầu tư kinh doanh;
b) Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;
c) Có hồ sơ ĐKDN hợp lệ;
d) Nộp đủ lệ phí ĐKDN.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp GCN ĐKDN , DN phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung GCN ĐKDN và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với CTCP.